2sync是一家印度孟买的公司,成立于2014年。数据中心很多:台湾、韩国、波兰、乌克兰、土耳其、香港、立陶宛、塞尔维亚、沙特阿拉伯、荷兰、巴拿马。亚洲的数据中心也很多。

Taiwan VPS 

KVM Virtualization
Instant Setup
Full Root Access
100Mbps Port (Shared)
Control Panel for VPS Management

Test IPv4: 116.50.36.13
Datacenter: Taipei, Taiwan
LookingGlass: http://tw.lg.2sync.org/

1 vCore | 50GB HDD | 1GB RAM | 500GB Bandwidth | 1 IPv4 | $20/mo 
1 vCore | 100GB HDD | 2GB RAM | 1000GB Bandwidth | 1 IPv4 | $40/mo 
2 vCore | 200GB HDD | 4GB RAM | 2000GB Bandwidth | 1 IPv4 | $80/mo 

India VPS 
Test IPv4: 103.73.188.99
Test IPv6: 2001:df0:1a00:4::202
LookingGlass: http://ind.lg.dranzel.net/

1 vCore | 25GB HDD | 1GB RAM | 250GB Bandwidth | 1 IPv4 | 1 IPv6 | $20/mo |
1 vCore | 50GB HDD | 2GB RAM | 500GB Bandwidth | 1 IPv4 | 1 IPv6 | $40/mo |
2 vCore | 100GB HDD | 4GB RAM | 1000GB Bandwidth | 1 IPv4 | 1 IPv6 | $80/mo |